ANTICOR - Ochrana osobních údajů

Katalog ke stažení
[česky, PDF 7,6 MB]

Katalog ke stažení
[česky, PDF 20 MB]

 

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Veškeré údaje, které společnost ANTICOR Bohemia s.r.o. shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely s využitím maximální možné míry zabezpečení.
Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme zásady zpracování osobních údajů.

Osobní údaj (OÚ) = všechny informace vedoucí k identifikaci konkrétní osoby
Vlastník OÚ – subjekt, který je držitelem osobních údajů, které jsou naší firmou drženy a zpracovávány
Správce – naše společnost, která Vaše OÚ eviduje, zpracovává, archivuje a chrání

Správce osobních údajů

Společnost ANTICOR Bohemia s.r.o., se sídlem Místecká 537/549, 72400 Ostrava – Nová Bělá, IČO: 25861883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22757, emailový kontakt: anticor@anticor.cz Telefonní číslo: +420 596 718 915 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
 3. údaje o objednaných výrobcích, způsobu platby, a údaje o reklamacích;

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely plnění smlouvy.

Osobní údaje budou poskytnuty těmto třetím osobám:

 1. externí účetní; Ing. Pavlína Klečková
 2. pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři; Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín
 3. přepravní společnosti za účelem zaslání zboží; PPL CZ s.r.o.
 4. společnosti, která nám poskytuje marketingové a webové služby, vč. provozu e-shopu; MARF s.r.o., Tilschové 851/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 5. poskytovatelům bezpečnostního monitoringu zejména spravující náš kamerový systém; JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 4567/33, 46601 Jablonec nad Nisou

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP

Naše webové stránky používají soubory cookies. Ty jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 1. Právo na přístup
  Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.
 2. Právo na opravu
  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 3. Právo na výmaz
  Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů je protiprávní.
 4. Právo na omezení zpracování
  V některých případech můžete využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování.
 5. Právo na přenositelnost
  Máte právo získat vaše osobní údaje, které jste poskytli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování
  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, osobní údaje dále zpracovávat nebudeme.
 7. Právo podat stížnost
  Máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Pokud chcete uplatnit svá práva, prosím kontaktujte nás písemně na anticor@anticor.cz nebo na ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 72400 Ostrava – Nová Bělá.

Kamerový systém

Prostory firmy ANTICOR Bohemia s.r.o. jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, pokud tedy navštívíte naši firmu nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku a osob pohybujících se v prostorech firmy a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.
Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 14 dnů. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Změna nastavení cookies


© 2008 – 2024 MARF reklamní agentura