ANTICOR - Obchodní podmínky

Katalog ke stažení
[česky, PDF 7,6 MB]

Katalog ke stažení
[česky, PDF 20 MB]

 

Obchodní podmínky

společnosti ANTICOR Bohemia, s.r.o.
sídlem: Místecká 537/549, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
identifikační číslo: 258 61 883
(dále jen „Prodávající“)

I.
Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, upravují práva a povinnosti smluvních stran, a to prodávajícího a kupujícího, kdy tyto smluvní strany uzavírají kupní smlouvy na dálku prostřednictvím serveru www.anticor.cz nebo prostřednictvím emailu anticor@anticor.cz. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.anticor.cz ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.
 2. Pokud se Kupující ve své objednávce výslovně neodchýlí od podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami, má se za to, že podmínky dále stanovené budou součásti obsahu smlouvy uzavřené na základě objednávky Kupujícího.
 3. Tyto podmínky jsou dále součástí (případné) akceptace objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Tyto podmínky mají povahu dodatku, který podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, a jsou pro Kupujícího závazné, pokud je bez zbytečného odkladu neodmítne.
 4. Tyto Obchodní podmínky mezi jinými upravují dodávky zboží, vznik, změnu a zánik kupních smluv, na základě kterých se dodávky zboží uskutečňují, dále práva, povinnosti a nároky smluvních stran z těchto kupních smluv plynoucí, a dále veškeré ostatní záležitosti s tímto související. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím těmito Obchodními podmínkami.

II.
Předmět uzavřené smlouvy

 1. Předmětem plnění uzavřené smlouvy jsou dodávky zboží z nabídky Prodávajícího (dále „Zboží“) podle objednávek Kupujícího. Jednotlivé kupní smlouvy vznikají na základě objednávek Kupujícího a jejich akceptace Prodávajícím.
 2. Pokud se strany nedohodnou jinak, Kupující může podávat své objednávky emailem na e‑mailovou adresu anticor@anticor.cz.
 3. Zaslání ceníku Kupujícímu se nepovažuje za nabídku uzavření smlouvy. Touto je až objednávka Kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dochází až akceptací objednávky ze strany Prodávajícího. Akceptace objednávky s odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud Kupující bez zbytečného odkladu takovou odchylku neodmítne.
 4. Každá objednávka dané dodávky zboží musí obsahovat alespoň specifikaci Zboží (uveden počet kusů, typ výrobku), označení Prodávajícího, musí být dále datovaná a musí také obsahovat místo dodání, pokud se liší od podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami. Vedle toho musí být v objednávce uvedeno rovněž požadované datum vyzvednutí Zboží, pokud si přepravu obstarává Kupující sám. Všechny objednávky budou dále číselně posloupně označovány tak, aby nedocházelo k jejich duplikaci.
 5. Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu Zboží uvedené v akceptované (potvrzené) ofertě a Kupující se zavazuje, že toto Zboží převezme a zaplatí kupní cenu.

III.
Cena plnění a platební podmínky kupní smlouvy

 1. Kupní cena zboží dodávaného dle kupních smluv bude určena dle ceníku Prodávajícího platného na příslušné časové období.
 2. V případě, že je kupní cena dle objednávky Kupujícího nad 2.000,- Kč (100€), popřípadě je kupní cena nižší, ale Kupující objedná celý karton jednoho druhu zboží, je doprava objednaného zboží zdarma. V opačném případě jsou k ceně Zboží připočítány náklady dopravy dle platného ceníku Prodávajícího či použitého přepravce.
 3. Kupní cena jednotlivé dodávky zboží je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení faktury, ledaže se strany v kupní smlouvě dohodnou jinak nebo je splatnost určena jinak s přihlédnutím ke způsobu dodání zboží dle následujícího odstavce.
 4. Smluvní strany si ujednaly následující způsoby úhrady kupní ceny:
  1. Kupní cena bude poukázána bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Dnem, kdy bude příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího, se kupní cena považuje za zaplacenou.
  2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny dle předchozích kupních smluv, bude Zboží zasláno Kupujícímu na dobírku a kupní cena je splatná při převzetí Zboží.
  3. Po domluvě stran je Zboží rovněž možno převzít v sídle Prodávajícího. V tomto případě je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  4. Platební podmínky při objednávce na eshopu dle způsobu doručení:
   • Na dobírku – zboží uhradíte při dodání
   • Osobní odběr – zboží uhradíte v kanceláři při převzetí - pouze hotově.
   • Cena dopravy na celé území ČR je stanovena na 130 Kč.
   • Cena dopravy na Slovensko je stanovena na 250 Kč.
  5. Poštovné Vám nebude účtováno v těchto případech:
   • Při koupi zahradního robota č. 7262
   • Při koupi celého kartonu libovolných pásek.
   • Při objednávce nad 2000 Kč nebo 100 €

IV.
Všeobecné dodací podmínky

 1. Místem plnění je místo, na kterém se smluvní strany dohodnou v jednotlivých kupních smlouvách, dle sjednaného způsobu převzetí zboží.
 2. Prodávající se zavazuje Zboží zaslat / mít připravené k vyzvednutí, co nejrychleji to bude možné s ohledem na specifika objednávky. Pokud by se ukázalo, že tato doba přesáhne období 5 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky Kupujícího, bude o této skutečnosti Prodávající Kupujícího neprodleně informovat.
 3. Účinky dodání Zboží podle kupní smlouvy nastávají, když Prodávající nebo k tomu sjednaný dopravce toto Zboží Kupujícímu v místě plnění předá nebo jinak mu umožní s tímto Zbožím nakládat. Kupující se zavazuje převzít dodané výrobky a potvrdit převzetí svým podpisem a razítkem.
 4. Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
 5. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu Zboží splňující kvalitativní podmínky stanovené platnými právními předpisy.
 6. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v době, kdy si zboží osobně převezme nebo mu Prodávající nebo sjednaný dopravce umožní nakládat se zbožím.

V.
Reklamační řád

 1. Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně prohlédnout a zjevné vady Prodávajícímu neprodleně ohlásit.
 2. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží oproti údajům na faktuře, je Kupující o tomto povinen informovat Prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí Zboží.
 3. Skryté vady je prodávající povinen ohlásit prodávajícímu ihned po jejich zjištění.
 4. Pokud se strany nedohodnou jinak, je Kupující povinen vady oznámit na emailové adrese anticor@anticor.cz, spolu s označením objednávky (kupní smlouvy), datem obdržení vadného zboží, popisem vady zboží a návrhem na způsob vyřízení reklamace.
 5. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od ohlášení vady. V tomto termínu bude dodáno bezvadné zboží, reklamace bude odmítnuta nebo bude navržen jiný způsob řešení reklamace s ohledem na okolnosti případu.
 6. V případě uznání reklamace nese náklady na dopravu zboží Prodávající. V případě odmítnutí reklamace nese tyto náklady Kupující.

VI.
Smluvní pokuta

V případě, že je Kupující v prodlení s placením kupní ceny, vzniká Prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení s placením kupní ceny nebude považováno za důvod k pozastavení dodávek. Smluvní pokuta je splatná do třetího dne po zaslání výzvy k její úhradě.

VII.
Vyšší moc

Strany této Smlouvy se osvobozují od majetkové zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění podmínek kupní smlouvy, pokud je ono způsobeno vyšší mocí vzniklou po podpisu kupní smlouvy. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie, blokády, stávky, prohibiční opatření na území České republiky. Strany této smlouvy musí neodkladně informovat jeden druhého o začátku a ukončení působení vyšší moci. V případě působení vyšší moci po dobu delší než 90 dní na území České republiky, má právo každá ze stran odstoupit od kupní smlouvy.

VIII.
Mlčenlivost

 1. Prodávající a Kupující se zavazují, že nezveřejní třetím osobám důvěrné informace, které jsou (i) ve smlouvě obsaženy, (ii) zjistí během trvání smlouvy. Za důvěrné informace se považují zvláště informace týkající se obchodní a cenové politiky, technické a komerční informace týkající se obchodních tajemství, know-how, nákladů, zisků a marží, financování a finančních plánů, zákazníků, klientů, marketingu, současných i budoucích obchodních plánů a modelů, bez ohledu na to, zda jsou tyto informace označeny jako důvěrné v okamžiku, kdy byly poskytnuty.
 2. Závazek zachovávat mlčenlivost, jak vyplývá z výše uvedených ustanovení, trvá i po ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Kupující ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, souhlasí, že v případě jakýchkoliv sporů týkajících se práv a povinností smluvních stran vyplývajících z mezi nimi uzavřených smluv, bude místně příslušným soudem soud dle sídla Prodávajícího.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2018.

Dodatek A. - Poučení kupujícího-spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy
  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
  • Nejste však oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání, které podléhá rychlé zkáze, potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do Vaší domácnosti nebo do jiného místa, které jste určil, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále nejste oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které byly z obalu vyňaty a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Nejste také oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Nejste také oprávněn odstoupit od smluv na dodávku novin, periodik a časopisů.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava – Nová Bělá. Formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. v žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese kamenné prodejny obchodu ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, Ostrava – Nová Bělá, 724 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  • Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

[ke stažení PDF]

Dodatek B. - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

ANTICOR Bohemia s.r.o.
Místecká 537/549
Ostrava – Nová Bělá, 724 00
tel:+ 420 596 718 915
e-mail: anticor@anticor.cz

Formulář pro odstoupení od smlouvy Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání:

Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

E-mail:

Telefon:

V:

Dne:

Podpis jméno příjmení spotřebitele:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.© 2008 – 2024 MARF reklamní agentura